دسترسی سریع

شناسه ملی و کد اقتصادی اداره
1399/5/7 سه‌شنبه
کد اقتصادی: 411418547451
شناسه ملی: 14002825655


شماره حساب، شماره شبا و شناسه واریز اداره کل استاندارد استان اصفهان به حساب بانک مرکزی به شرح زیر می باشد:
شماره حساب:    4061054401670554
شماره شبا   IR 300100004061054401670554
شناسه واریز:  390054461146061001054401670554