دسترسی سریع

مناقصه و مزایده
1396/12/19 شنبه
 ورود به سامانه  تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir  
 ورود به پايگاه اطلاع رساني مناقصات  به آدرس iets.mporg.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مناقصه etend.setadiran.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مزايده  eauc.setadiran.ir