دسترسی سریع

برگزاری جلسه مشترک اداره کل استاندارد استان اصفهان و معاونت غذا و داروی استان در راستای هماهنگی برای رفع موازی کاریها و نظارت بهتر واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان

به گزارش روابط عمومی:
جلسه مشترک اداره کل استاندارد استان اصفهان و معاونت غذا و دارو با هدف هماهنگی برای رفع موازی کاری هاو نظارت  بهتر بر واحدهای تولیدی صنایع غذایی و مواد بهداشتی تشکیل گردید.
مدیرکل استاندارد استان درابتدای نشست گفت: در سالی که به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده است دستگاههای اجرایی می توانند در چهارچوب قانون در تعامل با صنعتگران تسهیل کننده رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور باشند.
محمود فرمانی ضمن اشاره به وظائف نظارتی اداره کل استاندارد استان اصفهان و معاونت غذا و دارو از پیشنهاد تشکیل کمیته فنی مشترک بین دو دستگاه خبر داد و اظهار داشت : این کمیته در قالب کارشناسان خبره و با هدف بررسی  همکاریهای دوجانبه و رفع موازی کاری برگزار خواهد شد .
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد : پس از بحث و تبادل نظر اعضا ء مقرر شد آزمایشگاه هایی در سطح استان  تعیین شوند  تا نتایج آزمون آنها  برای اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو قابل استناد باشد .
وی بیان کرد :  مقرر شد در زمینه نمونه برداریهایی که توسط کارشناسان اداره کل استاندارد اصفهان یا معاونت غذا و داروی استان انجام می شود وهمچنین نتایج آزمون صادره برای هر دو دستگاه قابل استناد باشد ..
مدیر کل استاندارد استان در پایان اذعان داشت : در وضعیت اقتصادی امروز، صنعت استان  نیازمند حمایت  است ومی بایست سازمانها و دستگاههای مرتبط با برگزاری نشست های مشترک  تصمیمات عملی  و کاربردی را در راستای تسهیل و تسریع در امر تولیداتخاذ نمایند.