دسترسی سریع

رویدادهای مهم

پاسخگویی محمود فرمانی مدیر کل استاندارد استان اصفهان از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد)

پاسخگویی مستقیم محمود فرمانی مدیر کل استاندارد استان اصفهان به مردم از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد)
                                        با شماره تلفن 111
                                                    زمان : سه شنبه 19 اسفندماه 99
                                                            ساعت 11 الی 12