دسترسی سریع

میز خدمت حضوری
1399/5/7 سه‌شنبه
حوزه ارزیابی انطباق: خانم مهرنوش جعفری تلفن 1517 داخلی 2237
حوزه تائید صلاحیت آزمایشگاه ها: خانم شهین نادعلی تلفن 1517 داخلی 2202
حوزه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت: خانم منیره عدالتی تلفن 1517 داخلی 2239
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم آذر فرزادفر تلفن 1517 داخلی 2270
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای صابر خسروی تلفن 1517 داخلی 2256