بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
سه شنبه 19 آذر 1398  

اخبار

1398/7/4 پنجشنبه
بررسی 40 پرونده در کمیته تائیدصلاحیت مدیران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی :

کمیته تائید صلاحیت  مدیران کنترل کیفیت  واحدهای تولیدی باحضور مدیر کل استاندارد استان اصفهان و معاونین و روسای ادارات اجرای استاندارد و امور آزمایشگاهها تشکیل گردید.

در این جلسه 40 پرونده  مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اخذ گردید:

با صدور گواهینامه تائید صلاحیت برای 22 نفر از مدیران کنترل کیفیت موافقت گردید.
مقررگردید گواهینامه تائید صلاحیت نهایی 1 نفر از مدیران کنترل کیفیت پس از مراجعه مدیرعامل  واحد تولیدی به اداره کل و ارائه توضیحات مبنی بر دلایل استعفا مدیر کنترل کیفیت قبلی صادر شود.
تائید صلاحیت نهایی 1 نفر از مدیران کنترل کیفیت در صورت ارائه مجوز قانونی همانند پروانه بهره براداری یا پروانه کسب انجام خواهد شد.
پروانه تائید صلاحیت سایر مدیران کنترل کیفیت پس از گذراندن دوره کارآموزی مورد تائید و مرتبط صادر خواهد شد.
با توجه به بازرسیهای کارشناسی و پذیرش عدم حضور یا استعفا 21 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و عدم معرفی فرد جدید و همچنین عدم تکمیل مدارک لازم توسط 16 واحد ، مقررشد کارشناس واحد آموزش نسبت به تهیه و ارسال نامه اخطار کتبی  از طریق سامانه به واحدهای تولیدی مورد نظر مبنی بر عدم اجازه تولید اقدام نماید.

نسخه قابل چاپ
.