بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
سه شنبه 26 شهريور 1398  

اخبار

1397/12/5 يكشنبه
بررسی 36 پرونده در کمیته فنی تائید صلاحیت آزمایشگاههای ادارکل استاندارد استان اصفهان
کمیته فنی تائید صلاحیت آزمایشگاهای همکار روز سه شنبه مورخ 97/11/23 باحضور آقای مهندس شفیعی مدیر کل استاندارد استان اصفهان و سایر اعضاء در محل اداره تایید صلاحیت برگزارگردید.
در این جلسه که با هدف بررسی درخواست صدور و تمدید پروانه های تائید صلاحیت استان تشکیل گردید   29 فقره پرونده در زمینه های مختلف از جمله مصالح ساختمانی، مکانیک و فلزشناسی ، نساجی  و صنایع غذایی مورد برسی قرار گرفت  که با تمدید 25 پروانه  پس از استقرار کامل ضوابط و الزامات استاندارد موافقت گردید. همچنین یک آزمایشگاه در زمینه خودرو به علت ارسال درخواست بعد از تاریخ اعتبار و یک آزمایشگاه در زمینه لوله با توجه به گزارش کارشناس و موارد عدم انطباق ابطال گردیدند.

نسخه قابل چاپ
.