بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
جمعه 24 آبان 1398  

اخبار

1397/5/27 شنبه
همكاري اداره كل استاندارد استان اصفهان با آموزش پرورش در راستاي ارزيابي ملي كيفيت مدارس كشور

به گزارش روابط عمومي:

در اجراي بند 20 از ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و بند يك از مصوبات هشتاد و هشتمين اجلاسيه شوراي معاونين سازمان مبني بر ضرورت تسري جايزه ملي كيفيت به دستگاه هاي اجرايي و استان ها،  با پيگيري هاي مستمر معاونت ارزيابي كيفيت سازمان، برنامه تعالي مديريت مدرسه در راستاي ارزيابي ملي كيفيت مدارس كشور  در وزارت آموزش و پرورش شكل گرفته و دو دوره آموزشي  مقدماتي و تكميلي  پرورش ارزياب ، براي رابطين ارزيابي ملي كيفيت استاني با هدف آشنايي با ساختار جايزه ملي كيفيت ايران و فرآيندهاي جاري آن  نيز برگزارگرديد.

فرآيند ارزيابي ملي كيفيت مدارس كشور با همكاري سازمان ملي استاندارد در استان اصفهان از تاريخ 1397/05/20 لغايت 1397/05/23 انجام شد و رابط ارزيابي ملي كيفيت اداره كل استاندارد استان اصفهان در مواعد مقرر طبق هماهنگي انجام شده با دبيرخانه برنامه تعالي مديريت مدرسه واقع در اداره كل آموزش پرورش استان اصفهان ، در ارزيابي ها بعنوان ناظر ارزيابي شركت نمود.

مجموعا 17 مدرسه در استان اصفهان در بازه زماني اعلام شده مورد ارزيابي قرار گرفت كه 15 مورد  براي كسب درجه ممتازي و رسيدن به مرحله اهتمام و 2 مورد از مدارسي كه سال گذشته موفق به دريافت جايزه مرحله اهتمام شده بودند براي كسب امتياز مرحله اشتهار مورد ارزيابي قرار گرفتند.

5 گروه ارزيابي متشكل از ارزيابان كشوري منتخب وزارت آموزش و پرورش به طور همزمان در طي چهار روز در فرآيند ارزيابي 17 مدرسه متقاضي مشاركت داشتند .

ناظر ارزيابي ملي كيفيت مدارس اداره كل استاندارد استان اصفهان ارزيابان كشوري اعزامي از استانهاي كرمان-هرمزگان-چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان براي ارزيابي دو دبيرستان دخترانه فرهنگ مفضلي و هيئت امنايي غفارزاده واقع در ناحيه يك اصفهان را همراهي نمود .


نسخه قابل چاپ
.