بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/3/30 چهارشنبه
بررسي 28 پرونده در جلسه كميته فني تائيد صلاحيت آزمايشگاه همكار اداره كل استاندارداصفهان
به گزارش روابط عمومي :
سومين جلسه كميته فني تائيد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار خرداد  باحضور مدير كل ، معاون ارزيابي و انطباق، رييس اداره امور آزمايشگاههاي صنايع غير فلزي  سرپرست اداره اوزان رييس اداره تاييد صلاحيت و كارشناسان تاييد صلاحيت و نماينده انجمن آزمايشگاه هاي استان در محل اداره تاييد صلاحيت برگزارگرديد.
آقاي مهندس مستاجران رئيس اداره تائيد صلاحيت با اعلام اينكه در اين جلسه  پرونده 28 آزمايشگاه در زمينه هاي مختلف از جمله مصالح ساختماني، مكانيك و فلزشناسي ، نساجي  و صنايع غذايي مورد برسي قرار گرفت  افزود پس از برررسي مدارك و مستندات با در خواست تمديد پروانه 14 آزمايشگاه و افزايش اسكوپ 4 آزمايشگاه موافقت بعمل آمد،
شايان ذكر است  در رابطه با صدور پروانه تائيد صلاحيت درزمينه آزمون نان هاي حجيم و نيمه حجيم جهت صدورپروانه موافقت گرديد.
درپايان  يك آزمايشگاه آزمون مصالح ساختماني بعلت عدم رعايت شرايط استاندارد  تعليق شد.

نسخه قابل چاپ
.