بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/3/29 سه شنبه
معدوم كردن توليدات بي كيفيت توسط اداره كل استاندارد اصفهان

در راستاي حفظ سلامت و ايمني مردم ،كارشناسان اداره كل استاندارد اصفهان در بازديد از يك واحد توليدي لبني خط توليد آن را متوقف و پلمب نمودند.

به گزارش امين الرعايا رئيس واحد حقوقي ، از اين واحد توليدي 9000 بطري دوغ و 1000 ليوان  ماست نيم چرب  بعلت عدم تطابق با بند هاي آزمون استاندارد توقيف وسپس  معدوم گرديد. 

وي در ادامه افزود : در بازرسيهاي بعمل آمده ، يك  كارگاه توليدي سركه تقلبي كشف و ضمن پلمب خط توليد آن 2000 گالن سركه غير استاندارد معدوم شد.

امين الرعايا با اشاره به اينكه پرونده متخلفين به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، از مردم خواست تا در صورت مشاهده موارد غير استاندارد گزارش خود را به واحد حقوقي اداره كل ارائه نمايند تا در اسرع وقت به موضوع رسيدگي شود.     


نسخه قابل چاپ
.