بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
يكشنبه 4 فروردين 1398   10:03:07
آخرين ويرايش سایت
شنبه 3 فروردين 1398 13:11:26

میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی:
 فرم ها و مراحل انجام کار

 خدمات الکترونیکی و شناسه خدمات
 دفاتر پیشخوان دولت
 بیانه سطح توافق خدمات

میز خدمت حضوری:
حوزه ارزیابی انطباق: خانم مهرنوش جعفری تلفن 1517 داخلی 2237
حوزه تائید صلاحیت: خانم شهین نادعلی تلفن 1517 داخلی 2202
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم منیره عدالتی تلفن 1517 داخلی 2239
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای صابر خسروی تلفن 1517 داخلی 2256
.