بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
پنجشنبه 21 فروردين 1399   16:07:55
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 21 فروردين 1399 11:11:10
میز خدمت
میز خدمت الکترونیکی:
 شناسنامه خدمت
 دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز

 دفاتر پیشخوان دولت
 استعلام الکترونیکی
  نظرسنجی خدمات
  نظرسنجی کیفیت خدمات سامانه های سازمان
  بیانیه سطح توافق خدمات

 

میز خدمت حضوری:
حوزه ارزیابی انطباق: خانم مهرنوش جعفری تلفن 1517 داخلی 2237
حوزه تائید صلاحیت: خانم شهین نادعلی تلفن 1517 داخلی 2202
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم منیره عدالتی تلفن 1517 داخلی 2239
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای صابر خسروی تلفن 1517 داخلی 2256
.