بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
جمعه 1 شهريور 1398   14:27:13
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 31 مرداد 1398 14:19:55

میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی:
 شناسنامه خدمت
 دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز

 دفاتر پیشخوان دولت
 استعلام الکترونیکی

میز خدمت حضوری:
حوزه ارزیابی انطباق: خانم مهرنوش جعفری تلفن 1517 داخلی 2237
حوزه تائید صلاحیت: خانم شهین نادعلی تلفن 1517 داخلی 2202
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم منیره عدالتی تلفن 1517 داخلی 2239
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای صابر خسروی تلفن 1517 داخلی 2256
.