بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
پنجشنبه 21 فروردين 1399   15:05:51
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 21 فروردين 1399 11:11:10
آمار و اطلاع رسانی

اين واحد مسئوليت تهيه و ساماندهي کليه منابع اطلاعاتي تخصصي و استانداردهاي ملي و همچنين مسئوليت آمار، عملکرد و شبکه مديريت اداره کل را نيز بر عهده دارد. برخي از خدمات اين واحد به شرح ذيل است:


 

 تهيه بروشورهاي استاندارد ملي، کتابخانه ها و مجله هاي صنعتي

 ارايه راهنمايي به اراب رجوع جهت تهيه استاندارد هاي خارجي

 اطلاع رساني در زمينه سايت هاي مربوط به استاندارد ملي و خارجي و اعلام تجديدنظر استانداردهاي ملي

 در اختيار داشتن 465 نوار، سي دي و فيلم آموزشي و همچنين 1600 عنوان کتاب تخصصي، جزوه و پروژه هاي تحقيقي

 

 خدمات کتابخانه

 

کارشناسان و محققان حوزه استاندارد مي توانند پس از عضويت  از امکانات اين کتابخانه استفاده نمايند. شرايط و مدارک لازم جهت عضويت به شرح ذيل است :


فتوکپي شناسنامه
فتوکپي کارت ملي (دوطرف)
دو قطعه عکس 4 × 3

پرداخت حق عضويت ساليانه به مبلغ 100،000 ريال


 فرم تکميل شده عضويت

 

 

تذکرات لازم :

1- مدت اعتبار کارت عضويت ازتاريخ صدور يکسال است و درصورت تمايل متقاضي و رضايت کتابخانه قابل تمديد است.

2- در شرايط عادي هر عضو حداکثر سه عنوان کتاب و به مدت حداکثر هفت روز مي تواند امانت بگيرد.

3- تنها با ارائه کارت عضويت و به صاحب کارت،منابع امانت داده و يا پس گرفته مي شود.

4- کتاب بايد به همان شکلي که تحويل داده شده است، بازگردانده شود و در غير اينصورت هزينه کليه خسارات وارده برعهده عضو است.

5- خروج کتابهاي مرجع از کتابخانه ممنوع بوده و فقط براي مطالعه درمحل کتابخانه امانت داده مي شود.

6- کتاب بايد در موعد مقرر بازگردانده شود و در غير اينصورت : الف) دفعه اول : به ازاي هر روز تاخير 500 ريال دريافت مي شود. ب) دفعه دوم : علاوه بر جريمه نقدي، حداقل تا سه ماه کتاب به چنين عضوي امانت داده نمي شود و حداکثر کتاب قابل امانت نيز به دو کتاب تقليل مي يابد.

تبصره : هر يک از جرايم فوق در هر زمان توسط رئيس کتابخانه قابل لغو و يا اجرا است.

7- تقاضاي تمديد مدت امانت کتاب پس از برگشت کتاب و در صورتي که رزرو نشده باشد، امکان پذير است.


.