بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
چهارشنبه 29 خرداد 1398  
1397/2/31 دوشنبه
بررسي 32 پرونده در دومين كميته فني اداره كل استاندارد استان اصفهان
دومين جلسه كميته فني اداره كل استاندارد استان اصفهان  در سال 97 با حضور مدير كل معاون ارزيابي انطباق ، رئيس اداره تائيد صلاحيت   ،رئيس اداره اوزان و مقياس ها و نماينده انجمن صنفي آزمايشگاه ها در محل اداره تاييد صلاحيت تشكيل گرديد؛
 در اين جلسه32پرونده مربوط به در خواست  متقاضيان صدور و تمديد پروانه تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار درزمينه  صنايع شيميايي ؛ ساختماني ؛ مكانيك و فلز شناسي؛ غذايي وكشاورزي، نساجي ؛ مهندسي پزشكي و اوزان وكاليبراسيون مورد بررسي قرار گرفت .
در پايان پس از بررسي هاي كارشناسي،  پرونده سه آزمايشگاه بعلت عدم رعايت شرايط استاندارد از 1تا 3 ماه تعليق و با ساير درخواستها موافقت و يا تائيد مشروط بعمل آمد.

نسخه قابل چاپ
.